กลุ่มยุทธศาสตร์
 
 
นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ :
081-8943661
E-mail : nokann18@hotmail.com
 
นายประโชติ สุวรรณรัตน์*
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์มือถือ :089-8744164
E-mail : phachots@gmail.com
           
  นายธีรเดช ภัทรโรดม*
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน (ปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่ง)
โทรศัพท์มือถือ :081-2070472
E-mail :Teedat.p@windowslive.com
  น.ส.อานิสา ราชาพล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์มือถือ :087-6318840
E-mail : 0396anisa@gmail.com