นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ :081-7370152
E – mail    :  wanchai375@gmail.com
 
นางพนิตนาฏ วิสุทธิธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-6687-1994
E – mail    :  jibjom@hotmail.com
พื้นที่ประสานงาน   : ช่วยราชการ กองสนับสนุนภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
นางช่อเพ็ญ นวลขาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-1535-2665
E – mail    :  nchorpen@hotmail.com
พื้นที่ประสานงาน   :  ผู้นิเทศงานสาธารณสุข และจังหวัดชุมพร
 
นางวีณาพร สำอางศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-4626-2740
E – mail    :  jsum_12506@hotmail.com
พื้นที่ประสานงาน   :  จังหวัดสุราษฎรธานี
 
นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-1894-3661
E – mail    :  nokann18@hotmail.co.th
พื้นที่ประสานงาน   : จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นายวสุพล ฤทธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-2278-1538
E – mail    :  wasupol_srtc@hotmail.com
พื้นที่ประสานงาน   :  จังหวัดพังงา
 
นายมงคล ปิยปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-3508-9158, 08-6442-5409
E – mail    :  mpiyapanya@gmail.com
พื้นที่ประสานงาน   :  จังหวัดระนอง / จังหวัดภูเก็ต
 
นางสาวชลกร ภู่สกุลสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-3790-9538
E – mail    :  cnuk.chon@gmail.com
พื้นที่ประสานงาน   :  จังหวัดกระบี่
 
นายสมชาย ลี่สิน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-1606-4219
E – mail    :  somchai.l@hss.mail.go.th
 
นางอุไร สุวรรณแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-4629-0809
E – mail    :  ......................................
 
นางสาวจิราวรรณ จิตร์ภักดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-1477-3468
E – mail    : nujira18@hotmail.com
 
จ.อ.ศุภปกรณ์ ขวัญใจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-6743-6509
E – mail    : supaprakron.k@moph.mail.go.th
 
 
นางทิพวรรณ สมสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :
0-7544-6354
โทรสาร:
0-7544-6291
โทรศัพท์มือถือ : 08-1372-5257
E – mail    : tip_tree23@hotmail.com