กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ